Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten
Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen frituur-puur.be en de Klanten.

1. Definities
Aanbod : het product –en dienstenaanbod van frituur-puur.be dat door de Klant via het Platform bij frituur-puur.be kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij frituur-puur.be van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant:een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.

Overeenkomst:een overeenkomst tussen de Klant en frituur-puur.be met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van frituur-puur.be en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door frituur-puur.be worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het afleveren van producten.

frituur-puur.be: JELKRI BV handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van : JELKRI BV
2. Identiteit van frituur-puur.be
frituur-puur.be handelend onder de naam ‘Frituur Puur’

Adres hoofdvestiging:

Haachtsesteenweg 50
1910 Kampenhout / Vlaams Brabant / BELGIE
Onnr: 0671.598.603
BTW-nr: BE 0671.598.603
Email: ellen@frituur-puur.be
Tel: 016439466
3. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service en het aanbod.
De Klant gaat door middel van het betalen van een Bestelling direct een Overeenkomst met frituur-puur.be aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door frituur-puur.be op grond van artikel 6 hieronder.
4. Het Aanbod
frituur-puur.be publiceert het Aanbod op het Platform. frituur-puur.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod. frituur-puur.be kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met frituur-puur.be voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
frituur-puur.be geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
frituur-puur.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
5. De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door naar de pagina ‘bevestigen – betalen’ te navigeren, daar zijn gegevens in te geven en de betalingsmethode uit te voeren tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
Na ontvangst van de Bestelling/Betalingsbevestiging, zal frituur-puur.be de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
De Overeenkomst kan alleen door frituur-puur.be worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan frituur-puur.be te melden.
In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor frituur-puur.be.
Indien frituur-puur.be thuisbezorging aanbiedt en de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de aangegeven tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van frituur-puur.be, die in de bevestigingsmail, tekstbericht (SMS) of op de website van frituur-puur.be is weergegeven.
Bij aflevering van de Bestelling kan frituur-puur.be vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
frituur-puur.be aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij frituur-puur.be worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij frituur-puur.be is slechts mogelijk indien frituur-puur.be expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is. Indien de klant toch wenst te annuleren, dan zal er door frituur-puur.be, indien de bestelling nog niet is verwerkt, een administratieve annulatiekost van 20,00 € worden aangerekend. In het geval de bestelling reeds is verwerkt (zit in de verwerkingslijn) dan zal de annulatiekost de waarde van de bestelling zijn met een minimum van 20,00 €.
frituur-puur.be heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan frituur-puur.be besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
frituur-puur.be heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan frituur-puur.be hiervan aangifte doen bij de politie.
7. Betaling
Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om frituur-puur.be te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
8. Klachtenregeling
Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van frituur-puur.be op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
Nadat de klacht door frituur-puur.be is ontvangen zal frituur-puur.be zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. frituur-puur.be streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij frituur-puur.be
9. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
frituur-puur.be verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

10. Openingstijden:

  • WOE / DO / ZA / ZO : van 17u tem 21u
  • VRIJ: van 17u tem 22u
  • MA / DI: gesloten

11. Bestellingen die geplaatst worden op tijdstippen dat de frituur-puur gesloten is.

Indien er bestellingen worden geplaatst buiten de openingsuren  (zie artikel 10) dan kan deze enkel worden behandelt op momenten dat de frituur open is.  Voor dergelijke bestellingen worden conform artikel 6 geen annulaties aanvaard.  De klant kan eventueel de bestelling omvormen naar een tegoed bon te gebruiken op het ogenblik dat de zaak open is.